خط مشی کیفی

شرکت آرمینه صنعت ماهان، طراح, تولید و توزیع کننده قطعات و مجموعه های خودرو در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود موارد ذیل را به عنوان خط مشی
سازمان برگزیده است:

  • – تلاش مستمر در جهت تأمین نیازمندی ها و رضایت مشتریان بوسیله تعهد کارکنان به کیفیت و رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی بهداشت و بهبود مستمر
  • – تعهد مدیریت و کارکنان در قبال تعریف، استقرار و توسعه سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت و حصول اطمینان از بهبود و اثر بخشی مداوم این استانداردها
  • – اعتقاد و پایبندی به اصول اخلاقی و رفتاری مناسب و شفافیت در محیط کار
  • – آموزش مداوم کارکنان در سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت و کسب مشارکت ایشان در جهت دستیابی به اهداف عالی شرکت
  • – ترویج رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر ریسک
  • – اشتراک گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده
  • – طراحی و تکوین محصول منطبق بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و الزامات قانونی،زیست محیطی و نیازمندی های مشتری
  • – کاهش اتلاف و ضایعات به منظور افزایش توان رقابت پذیری و سهم بازار با اتخاذ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ترویج فرهنگ پیشگیری از بروز عیوب
  • – تلاش در جهت حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و نیز پیشگیری از آلودگی محیط زیست
  •